Общо събрание на НАФТСО

На 10.10.2017 г., от 14:00 часа, в гр. София, Интер Експо Център, бул. “Цариградско шосе” № 147, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от Устава на сдружение с нестопанска цел "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА СИГУРНОСТ И ОХРАНА" се проведе Общо събрание свикано от Управителния съвет при следния дневен ред:

1.      Отчет на Управителния съвет за дейността на НАФТСО 

2.      Отчет на Контролния съвет

3.      Приемане на Бюджета за 2018 г.

4.      Изменения и допълнения в Устава на НАФТСО.

5.      Запознаване с решенията на Общото събрание на CoESS

6.      Избор на ръководни органи – Управителен съвет, Председател на Управителния съвет, Контролен съвет и Председател на Контролния съвет.

7.      Други.

  Председателят на събранието г-н Александър Митев представи Отчет на Управителния съвет за дейността на НАФТСО, г-н Николай Керин представи Отчет на Контролния съвет, г-жа Денислава Крумова представи проекта на бюджета на асоциацията за 2018 г.

     Разгледа се и се прие НОВ УСТАВ на асоциацията.

     Г-н Александър Митев запозна събранието с решенията на Общото събрание на CoESS.

     Събранието реши да увеличи броя на членовете на УС от 7 на 9.   

     Проведе се явен Избор на ръководни органи:

 

     Управителен съвет:

1.      „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД – Александър Милчев Митев –  член на УС

2.      „БАТ СЕКЮРИТИ“ ЕООД – Антон Владимиров Тошев –  член на УС

3.      „3С СОТ Бургас“ ООД – Петко Ангелов Иванов –  член на УС

4.      „Боду“ ООД – Румен Луков Нинов –  член на УС

5.      „Федерална Служба за Безопасност–Добрич“ ООД –Георги Кръстев Панов–член на УС

6.      „Мултифорс А.С.“ ООД – Денислава Иванова Крумова – член на УС

7.      „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД – Васка Александрова Пенкова – член на УС

8.      „ВИН Секюрити“ ООД – Иван Николаев Мечков – член на УС

9.      „Дайкс“ ООД – Атанас Георгиев Пешев – член на УС

 

     Председател на Управителния съвет:

     Александър Милчев Митев –  член на УС и негов Председател

 

     Контролен съвет:

1.      „Сикюрити глобъл“ ЕООД – Николай Георгиев Керин – член на КС

2.      „СОД Албена“ ООД – Атанас Илиев Атанасов – член на КС

3.      „Кооперативна охранителна фирма“ ООД – Ирина Славчева Божилова – член на КС

 

     Председател на Контролния съвет:

  Николай Георгиев Керин – член и Председател на Контролния съвет.          

     Общото събрание реши:

 

     НАМАЛЕН ЧЛЕНСКИЯ ВНОС:

1.      Месечния членски внос до края на 2017 г. за старите членове да остане 180 лв. за редовните и 90 лв. за асоциираните.

2.      Месечния членски внос до края на 2017 г. за новопостъпилите членове през месец Октомври да остане 50 лв.

 

3.      Месечния членски внос за всички членове от 01.01.2018 г. да бъде 50,00 лева


Created and Hosted by BIAnet